Právní náležitosti & GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Jaký je význam tohoto dokumentu?


1.1 Obsah dokumentu. Tyto zásady zpracování osobních údajů popisují, jak zpracovávám osobní údaje
osobní údaje návštěvníků své stránky https://berglowcova.cz/. Dozvíte se zde zejména, jaké osobní údaje zpracovávám, proč a na základě čeho tak činím, komu je předávám a také jaká máte v souvislosti s jejich zpracováním práva. Veškerá zpracování osobních údajů probíhají v souladu s obecným nařízením Evropské unie č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, obvykle označovaným jako GDPR.
1.2 Mé postavení. Všechny popsané činnosti zpracování osobních údajů provádí v postavení správce živnostník - Mgr. Natálie Roček Berglowcová, IČO 887 71 989, se sídlem Praha, Vinohrady (Praha 2), Šumavská 862/30, PSČ 12000 ("já"). To znamená, že jsem to já, kdo stanovuje níže popsané účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuji, určuji prostředky zpracování a odpovídám za jeho řádné provedení.
1.3 Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracovávám, jsou:
1.3.1 údaje o používání mého webu (zejména IP adresa, údaje o vašem zařízení, údaje získané za využití cookies nebo údaje o tom, co provádíte na mém webu).

2. Proč a jak zpracovávám vaše osobní údaje?

2.1 Fungování webových stránek a analýza. Pokud navštívíte mé webové stránky, zpracovávám k zajištění jejich správného fungování a pochopení vašeho fungování na stránkách vaše osobní údaje na základě mého oprávněného zájmu spočívajícího v prezentování mých služeb prostřednictvím internetu.
2.2 Pokročilá analytika. Abych lépe pochopila, jak užíváte mé stránky, mohu provádět pokročilou analytiku vašeho chování. Toto zpracování budu provádět pouze v případě, že mi k němu udělíte souhlas.
2.3 Doba uložení. Osobní údaje ukládám pouze na dobu nezbytně nutnou pro dosažení uvedených účelů zpracování osobních údajů. Poté, co účel zpracování pomine, osobní údaje neprodleně zlikviduji. Obvykle platí, že uchovávám osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby (standardně 3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na možné nároky uplatněné na konci promlčecí doby.
Nad rámec uvedeného platí následující zvláštní doby uložení:
2.3.1 Osobní údaje nezbytné pro účely pokročilé analytiky zpracovávám, dokud mi neodeberete souhlas, nejdéle však 3 roky.

3. Komu jsou osobní údaje předávány?

3.1 Zpracovatelé. Pro zpracování osobních údajů rovněž využívám služeb dalších subjektů v postavení zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle mých pokynů. Těmi jsou zejména:
3.1.1 poskytovatele hostingu a IT služeb;
3.1.2 provozovatelé analytických nástrojů (Google Analytics)
3.2 Předávání mimo EU. V některých případech může dojít k předání vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor. V případě, že jsou vaše osobní údaje předávány do těchto třetích zemí, dochází k takovému předání výhradně na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí a zároveň budou předávány výhradně do společností, které se zaručují, že v souladu s nařízením Evropské komise poskytují osobním údajům náležitou ochranu. Mezi tyto země patří mimo jiné USA.

4. Jaká máte práva?

4.1 Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracovávám, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abych je bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila.
4.2 Máte právo žádat potvrzení o tom, zda probíhá zpracování, a pakliže probíhá, tak máte právo na informace týkající se tohoto zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 GDPR, a dále také kopii zpracovaných údajů (za kopie jsem oprávněna účtovat poplatek určený k pokrytí nezbytných nákladů).
4.3 V některých případech máte právo, abych vaše osobní údaje vymazala. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažu, pokud:
4.3.1 je již nepotřebuji pro účely, pro které jsem je zpracovávala; nebo
4.3.2 využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a já shledám, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemám; nebo
4.3.3 se ukáže, že mnou prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění mé právní povinnosti, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků.
4.4 Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. Zpracování osobních údajů musím omezit:
4.4.1 Pokud vznesete námitku proti zpracování. Dokud není námitka vypořádána, dojde k automatickému omezení zpracování.
4.4.2 Pokud potřebujete omezit zpracování osobních údajů pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků a já tato data už nepotřebuji.
4.4.3 Pokud popíráte přesnost osobních údajů a požadujete omezení zpracování za účelem ověření těchto nepřesností a nápravy takového stavu.
4.4.4 Pokud je zpracování protiprávní a rozhodnete se využít omezení zpracování namísto požadování výmazu osobních údajů.
4.5 Máte právo žádat přenesení osobních údajů v případech zpracování založeného na vašem souhlasu nebo na základě smlouvy.
4.6 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě mého oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestanu zpracovávat, pokud nebudu mít závažné oprávněné důvody pro to, abych v takovém zpracování pokračovala. V případě námitky proti marketingovým aktivitám tyto aktivity ukončím.
4.7 Máte právo kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů, ledaže se jedná o zpracování za účelem plnění mých povinností plynoucích ze smluv, za účelem plnění mých zákonných povinností či jiným účelem, který plyne z mých oprávněných zájmů.
4.8 Způsob uplatnění práv. Vaše práva můžete uplatnit e-mailem na moji e-mailové adrese natalie@berglowcova.cz.
4.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že nabudete přesvědčení, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z mé strany k porušení GDPR, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (http://www.uoou.cz)

5. Jak zpracováváte cookies?

5.1 Co jsou to „cookies“? Cookies jsou data o malém objemu, které jsou uloženy ve specifické části paměti vašeho přístroje, které mi umožňují vám poskytovat moji službu a dále ji zdokonalovat. Má stránka užívá technologii cookies (a případně jiné technologie založené na podobném principu, jako například web storage) způsobem popsaným níže.
5.2 Cookies nezbytné k poskytování služby. Některé cookies jsou technologicky nezbytné k poskytování služby. To znamená, že jejich ukládání se není možné při zachování funkčnosti služby vyhnout. Jedná se zejména o cookies k:
5.2.1 ukládání nastavení webu.
5.3 Analytické cookies. Některé cookies mi pomáhají lépe chápat vaše chování a díky tomu vám poskytnout kvalitnější, více personalizované služby. Tyto nástroje používám pouze v případě, kdy mi poskytnete řádný souhlas skrze „Cookie lištu“, dostupnou na mých stránkách. Souhlas s užíváním cookies můžete kdykoliv odebrat prostřednictvím této „Cookie lišty“. Za tímto účelem užívám následující cookies:
5.3.1 Google Analytics.
5.4 Nastavení ukládání cookies. Nastavení využívání cookies na mém webu můžete provést v rámci příslušných voleb vašeho zařízení, například blokováním cookies, pokud s jejich využíváním na mém webu nesouhlasíte. V případě, že této možnosti využijete, berete na vědomí, že některé části webu nemusí fungovat korektně.

PRÁVNÍ ÚDAJE

Mgr. Natálie Roček Berglowcová

Mánesova 1133/47
Praha - Vinohrady
PSČ 12000

Identifikační číslo: 88771989
pusťte si mě k tělu

instagram

I na sociálních sítích.

@bodypsychoterapeutka

2023 | GDPR | Site credit